اخبار

در هراس عید با دستفروشان

عید نوروز لحظه شادی ملت است، مناسبتی که هم به اعتبار فرهنگ کهنسال کشور و هم به دلیل اتکا به نو شدگی و تجدیدحیات طبیعت، پیام آور امید و آرزوی بهبودی است. مناسک پرشماری که با این واقعه همراه هستند همه مستقیم و غیرمستقیم بر همین وجوه شادمانگی، امیدواری و تجدید حیات تأکید دارند.


تصویر روز


کتاب شهر