نوشته‌هایی از یک شهر با برچسب 'رفاه'


چهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵

تصویب طرح ساماندهی دستفروشان در دولتدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۳ خرداد ۹۵

سمیناری دربارۀ دستفروشی و مسئلۀ رفاهدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»
پنجشنبه ۷ آبان ۹۴

وظائف بر زمین مانده‌ی شهرداری در حمایت از کودکان در وضعیت دشوار


محمد حسینی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
پنجشنبه ۲۱ خرداد ۹۴

جامعه شاد، جامعه قدرتمند استدر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
دوشنبه ۱۱ خرداد ۹۴

بازار کار آنلاین: بخش نوظهور اقتصاد غیررسمی


نسترن صارمی
در بخش: برگزیده‌ها

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «» ، «» ، «»
چهارشنبه ۱۸ دی ۹۲

۱۰ تا ۱۳ ملیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستنددر بخش: اخبار

برچسب‌‌ها: «» ، «» ، «»


archive.png archive.png